Quelle: DABLIST

Ensembleliste

Nationale Multiplexe Landesweite/regionale Multiplexe Lokale Multiplexe
12B: BBC National DAB
11D: D1 National
11A: SDL National
12C: South East Wales
10D: NE Wales W Chesh
12A: Swansea SW Wales
10C: Liverpool
10D: North West Wales
12D: Mid & West Wales
12D: North West Wales

12B: BBC National DAB    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio 1  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio 1Xtra  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio 2  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R2 Beatles  64 kbps DAB MP2
BBC Radio 3  192 kbps DAB MP2 Stereo
BBC Radio 4  80 kbps DAB MP2 Mono
Parliament  64 kbps DAB MP2
BBC Radio 4Extra  80 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio 5 Live  64 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio 6Music  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC AsianNetwork  64 kbps DAB MP2 Mono
BBC WorldService  64 kbps DAB MP2 Mono
BBC Guide  16 kbps Packet Data
 -
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Amlwch Nebo       0,6 v0522*29Feb2016
Llanddona      5 v0501
Holyhead/South Stack      1 v0506
Penmaen Rhos      0,6 v0512
Conway      0,5 v0519
Holywell/Brynford Hill      0,3 4209
Moel-y-Parc    10 v4103
Deiniolen      0,3 v0514
Betws-y-Coed      0,6 v0520
Wrexham-Rhos      1 v4106
Llangollen      5 v5301
Caernafon/Arfon      4 v0502
Llangollen/Pontfadog       0,4 4111
Bala      0,3 v3804
Llandecwyn      0,5 v0511
Dolgellau      0,65 v0518
Long Mountain      1 v2417
Machynlleth      0,5 v4008
Llandinam      2 v2411
Llanidloes      0,3 v4003
Blaenplwyf      5 v0504
Llandrindod Wells      5 v2416
Clyro      1,2 v4004
Mynydd Pencarreg      1 v4006*29Feb2016
Llandyfriog      1 v4011
Fishguard      0,195 v0510
Brecon      0,5 v4010
Presely      5 v0505
Haverfordwest      1 4001
Carmarthen (DAB)      0,6 v3908
Carmel      4,9 v3907
Monmouth      0,23 v0503
Abergavenny      0,5 v3505
Ebbw Vale      0,5 v3519
Varteg Hill      0,6 v3613
Mynydd Sylen      1,2 4012
Rheola      0,6 v3914
Aberdare/Heolgerrig      1 v3617
Rhymney      1 v3616
Abertillery      1 v3621
Aberdare      0,2 v3518
Llanelli      0,6 v0509
Pontypool      0,5 v3609
Greenhill      1 v0517
Tenby UHF      0,6 4002
Rhondda      1 v3606
Kilvey Hill      4,1 v3903
Foel Fynyddau      1 v3520
Eglwysilan      1,2 v3602
Maesteg      0,3 v3604
Mynydd Machen      1 v3623
Newport/Christchurch      2 v3504
Ogmore Vale      0,6 v3915
Bridgend/Mynydd Baedan      0,75 v3611
Wenvoe      8 v3601

11D: D1 National    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
 -KISSTORY  80 kbps DAB MP2
Capital UK  80 kbps DAB MP2 Mono
Classic FM  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
talkSPORT  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Capital XTRA  40 kbps DAB+
CapXTRA Reloaded  40 kbps DAB+
Magic  80 kbps DAB MP2 Mono
UCB 1  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Gold UK  40 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo
KISS  80 kbps DAB MP2 Mono
LBC  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Absolute Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Smooth Extra  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo
Radio X  80 kbps DAB MP2 Mono
Heart extra  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Stereo
Heart 70s  40 kbps DAB+
Heart 80s  40 kbps DAB+
Heart 90s  40 kbps DAB+
INRIX UK TPEG  16 kbps Packet Data
Heart Dance  40 kbps DAB+
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Llanddona      0,977 v0501
Conway        0519
Moel-y-Parc      9,5 v4103
Caernafon/Arfon      1,9 v0502
Blaenplwyf      1,4 v4013
Presely      1 v0505
Haverfordwest      1 4001
Carmel      1 v3907
Greenhill        4017
Kilvey Hill      1 v3903
Eglwysilan      0,6 v3602
Newport/Christchurch      2 v3504
Wenvoe      9 v3601

11A: SDL National    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
 -Scala Radio  112 kbps DAB MP2
Jazz FM Stereo  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
JACK Radio (UK)  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
talkRADIO  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
talkSPORT 2  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Virgin Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Virgin Anthems  32 kbps DAB+
Virgin Chilled  32 kbps DAB+
Mellow Magic  80 kbps DAB MP2 Mono
Absolute Rad 80s  80 kbps DAB MP2 Mono
Absolute Rad 90s  80 kbps DAB MP2
Planet Rock  80 kbps DAB MP2 Mono
Sunrise Radio UK  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
UCB 2  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
PremierChristian  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Premier Praise  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Panjab Radio  56 kbps DAB MP2 Mono LSF
Fun Kids UK  24 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
Union JACK  32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
ForcesRadio BFBS  24 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Moel-y-Parc    10 v4103*Mar2016, testing 03Feb2016
Kilvey Hill      5 v3903*Mar2016
Eglwysilan      1,2 3602*Oct2018
Wenvoe      8,8 v3601*Mar2016, testing 28Jan2016

12C: South East Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2
Hits Radio  80 kbps DAB MP2
Greatest Hits  80 kbps DAB MP2
Heart Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital S Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Bridge FM Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Smooth S Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Abergavenny      0,342 v3505
Ebbw Vale      0,36 v3519
Aberdare/Heolgerrig      1 v3617
Rhymney      0,6 3616
Abertillery      0,6 3621
Aberdare      0,36 v3518
Pontypool      0,5 3609
Rhondda      0,6 3606
Pontyllanfriath      0,6 3607
Eglwysilan      1,2 v3602
Mynydd Machen      0,4 v3623
Newport/Christchurch      2 v3504
Wenvoe      3,8 v3601
Cardiff/St Hilary      2 v3508

10D: NE Wales W Chesh    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  64 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2
Love 80s Lpool  48 kbps DAB+
Bliss Radio  32 kbps DAB+
Dee on DAB  80 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital NW  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Hope FM  48 kbps DAB+
Nation Radio  48 kbps DAB+
Dragon Radio  48 kbps DAB+
Sandgrounder  32 kbps DAB+
Chris Country  32 kbps DAB+
ZEST  32 kbps DAB+
Fun Kids Junior  32 kbps DAB+
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Moel-y-Parc      3,6 v4103
Wrexham-Rhos      3 v5305testing
Llangollen        4110

12A: Swansea SW Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2 Mono
Swansea Sound  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
96.4 FM The Wave  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Wave 80s  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Total Access  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Carmarthen (DAB)      0,6 v3908
Carmel      2 v3907
Mynydd Sylen      1,2 4012
Kilvey Hill      2 v3503
Cardiff/St Hilary      1 v3508

10C: Liverpool    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Merseyside  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Magic Soul  80 kbps DAB MP2
Magic Chilled  80 kbps DAB MP2
Capital Lpool  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Radio City  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Greatest Hits  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Hits Radio  80 kbps DAB MP2 Mono
Radio City Talk  64 kbps DAB MP2 Mono LSF
Country Hits  80 kbps DAB MP2
Smooth NW  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart North West  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Absolute C Rock  80 kbps DAB MP2
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Moel-y-Parc      1,2 4205*20Apr2016
Hope Mountain      0,89 v4207ex 11B

10D: North West Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital Cymru  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Smooth N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  160 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  112 kbps DAB MP2 Mono
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Amlwch Nebo       0,6 v0522
Llanddona      3,5 0501
Holyhead/South Stack      1 v0506
Caernafon/Arfon      4,9 v0502

12D: Mid & West Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Heart Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  160 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Radio Pembs  160 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Swansea Bay  160 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Radio Carms  160 kbps DAB MP2 Joint Stereo
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Blaenplwyf        i4013not OFCOM 09/2018
Fishguard      0,977 v4003
Presely      5 v0505
Carmarthen (DAB)      0,6 v4019listed on OFCOM 09/2018
Carmel      5 4015
Mynydd Sylen        4012
Greenhill      1 v0517
Kilvey Hill      1,2 v4021

12D: North West Wales    


öffentlich-rechtlich privat / sonstige
BBC Radio Wales  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
BBC R Cymru 2  80 kbps DAB MP2 Mono
BBC Radio Cymru  128 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Capital Cymru  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Smooth N Wales  112 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Nation Radio  160 kbps DAB MP2 Joint Stereo
Dragon Radio  112 kbps DAB MP2 Mono
 
Standort ERP [kW] Pol. gepl.TIIAnmerkungen
Gwaenysgor      0,647 0505
Conway      0,5 0519